Bí Tích

  • Giải Tội: 6:00pm - 6:30pm Mỗi Thứ Bảy
  • Rửa Tội: Chúa Nhật Đầu Tháng (Liên lạc văn phòng 266-1160)
  • Hôn Phối: Liên lạc văn phòng (266-1160) ít nhất 6 tháng trước
  • Thăm Viếng Bệnh Nhân: Liên lạc văn phòng (266-1160)