Thư Mục


Hiển thị 6 mục
NameTitlePhone
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
NameTitlePhone
Fr. Chu, Ly Pastor/Lm Chánh Xứ  
Jager, Gene Deacon/Phó Tế 515-266-5308 
Trần, Paul Hiền Deacon/Phó Tế 515-710-4117 
Trường, Kelly (Nhi) Bookkeeper 515-266-1160 
Nguyễn, Daniel (Hà) Pastoral Council 515-278-5380 
Witte, Jeff Finance Council 515-266-8319 
Hiển thị 6 mục