Sứ Mệnh Của Chúng Tôi

Chúng tôi, những người Mỹ và Việt, những người con của Chúa, hiệp nhất dưới ngôi Thánh Đường Thánh Phêrô-Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, thuộc giáo phận Des Moines, Iowa, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần cùng với lòng thành tâm phụng sự Chúa.  Chúng tôi cố gắng làm giảm đi sự khác biệt giữa những tập tục, văn hóa qua việc cùng nhau cầu nguyện, thờ phượng, suy tôn Chúa; và giúp mọi người sống  làm chứng cho những giá trị Tin Mừng  của Chúa bằng đời sống yêu thương tha thứ, công bằng, bác ái qua việc phục vụ mọi người.